Регламент за организация на състезания в спортния календар на БФЛА

Българска федерация лека атлетика публикува на сайта си www.bfla.org регламента за организиране на състезания в рамките на спортния календар за 2019-а година.

Ето и условията, на които трябва да отговарят организаторите.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  И ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ В 

СПОРТНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА

1.Заявка за включване на състезание в Спортният календар на Българска федерация лека атлетика за предстоящата година се подава от клуб член на БФЛА  в определените от Федерацията срокове. Към заявката клуба домакин прилага декларация по образец.

2.Когато клубът организатор има седалище различно от мястото на което желае да организира състезанието,  към заявката се прилага и писмо за подкрепа от съответното кметство или собственика на спортната база.

3. Всички състезания включени в Спортният календар на БФЛА, се провеждат при спазване на състезателните правила на ИААФ и Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА.
4.На състезания включени в Спортния календар на БФЛА, картотекирани състезатели не заплащат такса участие

4.1.Когато организаторът на шосейни бягания в рамките на едно състезание е предвидил няколко дистанции, то картотекираните в БФЛА състезатели участват без да заплащат такса на основната дистанция. /Например състезание включено с наименование  „маратон“ или „полумаратон“, такса участие нe се заплаща за тези дистанции./  Такива участници трябва да спазят всички останали изисквания на организатора на посоченото състезание. 

5. Участието на чуждестранни състезатели на състезания включени в спортния календар на БФЛА става само след разрешение от Националната им федерация.

6. За прояви които не са част от Спортният календар на БФЛА, но се провеждат на спортна база, стопанисвана или наета от БФЛА, организаторът заплаща на Федерацията обезщетение в размер на ½ минимална работна заплата за всеки ден на ползване на базата.
За неупоменатите в настоящият  Регламент въпроси се прилага Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА 2017-2020 година.

Настоящият Регламент е приет от УС на БФЛА на 21.09.2018 година и влиза в сила от 1 ноември 2018 година.

Share Button