Амел Тука е трети на Балканите за 2015

Бронзовият медалист на 800 м от световното първенство в Пекин и Амел Тука (Босна и Херцеговина) зае трето място в традиционната анкета на БТА за Спортист на Балканите за 2015 година.

Атлетът, който е и златен медалист от Европейските игри в Баку, получи 37 точки в допитването. Припомняме, че Тука бе избран и за лекоатлет на Балканите за изминалата година. Наградата му бе връчена от олимпийската шампионка и световна рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова, която пет пъти е печелила анкетата: през 1985, 1987, 1995, 1996 и 1997 година.

Ñîôèÿ (14 ÿíóàðè 2016)  íàöèîíàëíèÿ ïðåñêëóá íà ÁÒÀ, Áúëãàðñêàòà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ îðãàíèçèðà öåðåìîíèÿ çà îáÿâÿâàíå íà ðåçóëòàòèòå îò òðàäèöèîííàòà àíêåòà íà ÁÒÀ "ÑÏÎÐÒÈÑÒ ÍÀ ÁÀËÊÀÍÈÒÅ" çà 2015 ã. Íà ñúáèòèåòî ïðèñúñòâàõà ïðåäñåäàòåëÿò íà ÁÎÊ Ñòåôêà Êîñòàäèíîâà, çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà ìëàäåæòà è ñïîðòà Íèíà Íàéäåíîâà, ïðåçèäåíòúò íà ÁÔÁîêñ Êðàñèìèð Èíèíñêè, íîìèíèðàíèòå â òîï 10 áúëãàðñêè ñúñòåçàòåëè Äàíèåë Àñåíîâ è Ñòàíèëèÿ Ñòàìåíîâà è ëè÷íèÿò é òðåíüîð Íèêîëàé Áóõàëîâ, ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà ÁÒÀ Ìàêñèì Ìèí÷åâ, ïðåäñòàâèòåëè íà ïîñîëñòâàòà íà áàëêàíñêèòå ñòðàíè â Áúëãàðèÿ. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Àñåí Òîíåâ (ÂØ)

За победител за 2015-а бе избран сръбският тенисист Новак Джокович с 90 точки. Това е неговата пета победа в анкетата, като по този начин той се изравнява със Стефка Костадинова, която до този момент бе едноличен лидер. Самият Джокович не можа да присъства на церемонията и наградата му бе връчена на сръбския консул у нас.

Ñîôèÿ (14 ÿíóàðè 2016)  íàöèîíàëíèÿ ïðåñêëóá íà ÁÒÀ, Áúëãàðñêàòà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ îðãàíèçèðà öåðåìîíèÿ çà îáÿâÿâàíå íà ðåçóëòàòèòå îò òðàäèöèîííàòà àíêåòà íà ÁÒÀ "ÑÏÎÐÒÈÑÒ ÍÀ ÁÀËÊÀÍÈÒÅ" çà 2015 ã. Íà ñúáèòèåòî ïðèñúñòâàõà ïðåäñåäàòåëÿò íà ÁÎÊ Ñòåôêà Êîñòàäèíîâà, çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà ìëàäåæòà è ñïîðòà Íèíà Íàéäåíîâà, ïðåçèäåíòúò íà ÁÔÁîêñ Êðàñèìèð Èíèíñêè, íîìèíèðàíèòå â òîï 10 áúëãàðñêè ñúñòåçàòåëè Äàíèåë Àñåíîâ è Ñòàíèëèÿ Ñòàìåíîâà è ëè÷íèÿò é òðåíüîð Íèêîëàé Áóõàëîâ, ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà ÁÒÀ Ìàêñèì Ìèí÷åâ, ïðåäñòàâèòåëè íà ïîñîëñòâàòà íà áàëêàíñêèòå ñòðàíè â Áúëãàðèÿ. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Àñåí Òîíåâ (ÂØ)

Осма с 24 точки се нареди Сандра Перкович. Хърватката спечели сребърен медал на диск на световното първенство в Пекин. Освен това тя категорично спечели своята дисциплина в Диамантената лига с шест победи от седем състезания.

Извън десетката остана нашата Габриела Петрова, която събра 9 точки и е на 18-а позиция.

В традиционното допитване участваха националните агенции на страните от региона – БТА (България), АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска Агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина) и АЛБПРЕС (Албания).

Ето и класирането: 

1. Новак Джокович (Сърбия) – тенис – 90 точки
2. Елефтериос Петруниас (Гърция) – спортна гимнастика – 45
3. Амел Тука (Босна и Херцеговина) – лека атлетика – 37
4. Симона Халеп (Румъния) – тенис – 32
5. Таха Акгюл (Турция) – борба – 30
6. СТАНИЛИЯ СТАМЕНОВА (БЪЛГАРИЯ) – кану-каяк – 28
7. Ръза Каяалп (Турция) – борба – 26
8. Сандра Перкович (Хърватия) – лека атлетика – 24
9. Иван Ракитич (Хърватия) – футбол – 20
10. ДАНИЕЛ АСЕНОВ (БЪЛГАРИЯ) – бокс – 18

Share Button