ММС публикува „Програмата за развитие на спортните клубове за 2015 г.“

Министерството на младежта и спорта публикува „Програмата за развитие на спортните клубове за 2015 г.“ на страницата си в интернет. Как да кадидатствате и какви са критериите за финансиране вижте тук

Срокът за подаване на проектите е 17:30 часа на 24 април.

Представяме ви информация за съдържанието и изискванията за проектите, както и как може да се изразходват получените средства (извадка от Програмата ма ММС):

 1. Съдържание на проекта:

Проектът се представя на формуляр по образец, съдържащ:

1.1. конкретни цели, които следва да бъдат постигнати;

1.2. подробно описание на дейностите, етапи и срокове на изпълнение;

1.3. очаквани резултати от реализацията на проекта;

1.4. обща финансова план-сметка по дейности;

1.5. размер и финансова обосновка на исканите средства;

1.6. финансово или друг вид подпомагане от други държавни и/или общински институции;

1.7. списък с картотекираните от клуба спортисти по възрастови групи, участвали в държавни първенства през 2014 г.;

1.8. списък на състезатели със завоювани медали за индивидуални спортове и призови класирания 1-8 м. за колективните спортове от държавни първенства през 2014 г.;

1.9. списък на спортистите, включени в националните отбори през 2014 г. по възрастови групи;

1.10. списък на състезатели с класиране от световни и европейски първенства през 2014 г.;

1.11. брой на лицата, включени в изпълнението на проекта (треньори, длъжностни лица и др.);

1.12. наименование и местонахождение на спортните обекти и/или съоръжения, където ще се изпълнява проектът.

 1. Изисквания за документите към проекта:

2.1. решение на Управителния съвет за утвърждаване на проекта, с който се кандидатства по Програмата;

2.2.  валидно удостоверение за актуално състояние;

 • копие на документи, удостоверяващи правото за ползване на спортния обект, където ще се изпълнява проектът;
 • копие на сключени Договори със спортно-педагогическите кадри, които ще провеждат тренировъчната дейност;
 • удостоверение за банковата сметка на клуба и лицето с разпоредителни права по нея, издадено от съответната банка;
 • удостоверение от Национална агенция за приходите /НАП/ на основание чл.87, ал.6 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс за липса на задължения към държавата;
 • други документи, посочени във Формуляра за кандидатстване.
 1. Одобрените финансови средства могат да бъдат разходвани по дейности, свързани с изпълнението на проекта, както следва:

4.1. подготовка и възстановяване:

 • пансионат за спортисти и длъжностни лица;
 • транспортни разходи, според спецификата на спорта;
 • медикаменти и средства за възстановяване, които не са включени в списъка на забранените субстанции и методи, публикуван като международен стандарт от Световната антидопингова агенция;
 • участие в прояви от Международния спортен календар:4.2.1. такса правоучастие за спортисти и длъжностни лица, в съответствие с изискванията на страната домакин или регламента на състезанието;

  4.2.2. пансионат за спортисти и длъжностни лица, в съответствие с изискванията на страната домакин или регламента на състезанието;

  4.2.3. пътни разходи на спортисти и длъжностни лица и транспорт на спортни уреди;

  4.2.4. медицински застраховки на спортисти и длъжностни лица;

  • участие в Държавен спортен календар:

  4.3.1. пансионат за спортисти и длъжностни лица;

  4.3.2. транспорт за спортисти и длъжностни лица;

  4.4. МТО – закупуване на спортни пособия и спортна екипировка;

  4.5. наеми и консумативи за ползване на спортни бази;

  • средства на спортисти и спортно-педагогически кадри, включени в дейностите по изпълнение на проекта;
  • организационни разходи, пряко свързани с провеждане на тренировъчния процес.
  1. Одобрените финансови средства не могат да бъдат разходвани за дейности, извършени извън срока на договора и/или извън дейностите, посочени в т.4.
Share Button